Общи условия за ползване на www.hlape.org

Общи условия за онлайн магазина на Инфомедия Груп ООД

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Инфомедия Груп от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.pres.bg и поддомейните му (наричани накратко Сайт).

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта. С натискането (кликване) на обект, изображение, линк, текст или какъвто и да било знак разположени на уебсайта www.pres.bg се счита, че потребителят приема и се съгласява с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва.

Инфомедия Груп ООД е търговско дружество с ЕИК 200124904 със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1113, район Слатина, ул. Коста Лулчев 16, бл. 244, ет. 6, ап. 21.

 

І. Условия за използване на Сайта

    Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани” и факта, че Инфомедия Груп не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за неналични продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи, настъпили в резултата на използване или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др., на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

    Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които Инфомедия Груп се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него имейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

    За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Инфомедия Груп само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

 

ІІ. Задължения на потребителите

    За целите на използване на Сайта на Инфомедия Груп, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Инфомедия Груп има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и Инфомедия Груп не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

 

ІІІ. Данни

    Потребителят има право на достъп до собствените си данни, които е въвел и/или са станали достояние на Инфомедия Груп при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените данни, в следствие на което Инфомедия Груп изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, Инфомедия Груп не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

    С приемането на настоящите общи условия потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях данни да бъдат обработвани от Инфомедия Груп при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на Инфомедия Груп, както и да получават информация за продукти и услуги на Инфомедия Груп на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на Инфомедия Груп чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.

    Всички доброволно предоставени от потребител данни и други данни, необходими за идентификацията му в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от Инфомедия Груп за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги.

    Инфомедия Груп уведомява и декларира изрично пред потребителя, че предоставените данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

    Инфомедия Груп си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

 

ІV. Авторски права

    Инфомедия Груп предоставя правото на потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на Инфомедия Груп или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

    Инфомедия Груп си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Инфомедия Груп и лицето публикуващо информацията.

    При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Инфомедия Груп не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

    Всички предоставени от Инфомедия Груп стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Инфомедия Груп и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

    Предоставените препратки на Сайта на Инфомедия Груп към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Инфомедия Груп и по отношение на използването на препратката извън Сайта на Инфомедия Груп настоящите Общи условия не се прилагат.

   Инфомедия Груп не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на Инфомедия Груп и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. С настоящите Общи условия Инфомедия Груп информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Инфомедия Груп не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

 V. Представяни стоки и услуги на Сайта

    В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от потребителите при покупката на продукта. Инфомедия Груп не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

    Инфомедия Груп си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски език, когато съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката; няма общоприета еднозначна терминология на Български език; самата стока е носител на информация на английски език, например, софтуер, музика и филми на английски език.

    Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

    Инфомедия Груп има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините.

 

VІ. Закупуване на стока и/или услуга

    Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на Инфомедия Груп. При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

    По всяко време преди окончателното потвърждение на поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

    При извършване на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със Инфомедия Груп, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта.

    Инфомедия Груп има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжно да уведомява предварително потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Инфомедия Груп има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

 

VІІ. Доставка

 

    Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до посочения от потребителя адрес е в рамките от 24 часа до 3 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.

    Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от потребителя начин и според посочените срокове. Инфомедия Груп си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на потребителя, заявил доставката.

    Цената на една доставка може да бъде на различна стойност, в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката.

    Инфомедия Груп може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Инфомедия Груп информация, отказът от предоставянето й може да доведе до отмяна на поръчката със или без допълнително уведомление на Потребителя.

    Инфомедия Груп не носи отговорност за забава в случай, че забавянето е по вина на куриера, извършващ доставката, и/или поради независещи от Инфомедия Груп обстоятелства.

    При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да уведоми незабавно Инфомедия Груп в присъствието на куриера.

    При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети и не бъде незабавно уведомен, в присъствието на куриера при получаването на пратката, сътрудник от Инфомедия Груп, потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

    В случаите, когато от Инфомдия Груп са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Инфомедия Груп не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от потребителя.

    При предаване на стоките, потребителят или находящо се на адреса трето лице, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от потребителя адрес за доставка.

    В случай, че потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Инфомедия Груп се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

    Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки.

    Инфомедия Груп си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

    Инфомедия Груп извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

 

VІІІ. Заплащане на закупени стоки и услуги

    Потребителят се задължава да заплати на Инфомедия Груп или на неговия представител/подизпълнител, пълната стойност на стоката съгласно потвърдената поръчка в момента на получаване на стоката.

 

ІХ. Рекламация на закупена стока

    При установяване на полиграфичен дефект потребителят има право да поиска връщане или замяна на поръчаните и закупени от него стоки, като се свърже с  Инфомедия Груп в срок от 3 дни от получаване на стоките на адреса за доставка.

 

Х. Други условия

    Инфомедия Груп има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до потребителя.

    Инфомедия Груп си запазва правото да изпраща на потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

    Инфомедия Груп администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. Инфомедия Груп декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.

    Въпроси, запитвания и консултации на потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Инфомедия Груп на формата за въпроси и запитвания.

    Настоящите общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на потребителите. Инфомедия Груп не носи отговорност, в случай че потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта общи условия.

    При използване на Сайта на Инфомедия Груп, потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство.